.























شبكه ، وايرلس ، دكل ، پايه دوربين

_____________________________________________



سرورHP اچ پي

_____________________________________________



آخرين قيمت بازار شبكه را از ما بپرسيد

_____________________________________________



فروش تجهيزات ميكروتيك

_____________________________________________



دكل ، پايه دوربين ، شبكه

_____________________________________________



فروش محصولات Alfa Network ( اكتيو شبكه

_____________________________________________



فروش محصولات Alfa Network ( اكتيو شبكه

_____________________________________________



فروش محصولات Alfa Network ( اكتيو شبكه

_____________________________________________



فروش محصولات Alfa Network ( اكتيو شبكه

_____________________________________________



نصب و راه اندازي و پشتيباني شبكه

_____________________________________________



راه اندازي سيستم تهيه پشتيبانbackup net

_____________________________________________



راه اندازي سيستم تهيه پشتيبانbackup net

_____________________________________________



دكل مهاري G35-G45-G65-G80-خودايستا-منوپل

_____________________________________________



دكل مهاري G35-G45-G65-G80-خودايستا-منوپل

_____________________________________________



دكل مهاري G35-G45-G65-G80-خودايستا-منوپل

_____________________________________________



نصب و راه اندازي سرور

_____________________________________________



فروش تين كلاينت- خدمات مجازي سازي

_____________________________________________



فروش تين كلاينت- خدمات مجازي سازي

_____________________________________________



ارائه تجهيزات شبكه

_____________________________________________



سرور HP

_____________________________________________
آگهی های ارتباطات