.
مرکز خرید مینی سیتی

_____________________________________________پیروزی

_____________________________________________جنت آباد شمالی

_____________________________________________بازار تهران

_____________________________________________سلسبیل

_____________________________________________نزدیک بازار تهران

_____________________________________________میرداماد

_____________________________________________نارمک

_____________________________________________جمهوری اردیبهشت

_____________________________________________سعادت آباد

_____________________________________________سروحیدیه

_____________________________________________گیشا

_____________________________________________بازار

_____________________________________________
آگهی های مغازه تا 15 متر